Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

ΕΣΠΑ: Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού

Η δράση αφορά στη διασφάλιση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας. Τα Ιδρύματα, με βάση τις αποφάσεις των Τμημάτων, εκδίδουν ανοιχτή πρόσκληση προς ωφελούμενους, η οποία τους καλεί να καταθέσουν σχεδιάγραμμα διδασκαλίας για μαθήματα τα οποία ορίζονται από τα Τμήματα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα Σπουδών των Τμημάτων. Η πρόσκληση, δύναται να αφορά μαθήματα επιλογής/ προαιρετικά μαθήματα, μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής/ κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα, σεμιναριακά μαθήματα, μαθήματα που προσφέρονται σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, μαθήματα και των δύο εξαμήνων (εαρινό, χειμερινό).

Σε ποιους απευθύνεται


• ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, • ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, • ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)-ΠΡΩΗΝΣ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., • ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, • ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, • ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ, • ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, • ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, • ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ, • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, • ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, • ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, • Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ, • Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, • Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, • Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ, • Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ, • Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, • Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, • Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, • Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, • Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, • Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, • ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Περίοδος υποβολής

από 16/3/2016 έως 16/5/2016


Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ" Κοραή 4, Αθήνα 105 64 τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.


Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Όροι και προϋποθέσεις
Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει

Τι χρηματοδοτείται

Ωφελούμενοι της δράσης: Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος υπό την προϋπόθεση ότι - δεν κατέχουν θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή - δεν κατέχουν θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.
Δεν επιτρέπεται η έκδοση πρόσκλησης για διδασκαλία μαθημάτων «κορμού» (υποχρεωτικά).
Δεν επιτρέπεται η έκδοση πρόσκλησης για διδασκαλία μαθημάτων τα οποία περιλαμβάνονται σε Προγράμματα Σπουδών που προβλέπουν την καταβολή διδάκτρων.
Δεν επιτρέπεται η διενέργεια περισσότερων του ενός μαθήματος από τον ίδιο διδάκτορα κατά το ίδιο εξάμηνο ανεξαρτήτως του Ιδρύματος υποδοχής.

Ο ωφελούμενος απασχολείται στο Ίδρυμα ως Πανεπιστημιακός Υπότροφος του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016). Το συνολικό κόστος του ωφελούμενου ανέρχεται σε 2987,04€ ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή του αναλογούντος ΦΠΑ). Πέραν της αποζημίωσης του ωφελούμενου θεωρείται ως επιλέξιμη δαπάνη ποσό έως 400€/ακαδημαϊκό εξάμηνο με παραστατικά για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης του ωφελούμενου στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του βρίσκεται σε διαφορετικό Νομό από εκείνο στον οποίο βρίσκεται η έδρα του Ιδρύματος υποδοχής.

Προϋπολογισμός

€ 7.138.602


Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.edulll.gr/
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 5201200
Φαξ
210 3278028

Σοφία Φαρμάκη
sfarmaki@epeaek.gr

Ιστοσελίδα δημοσίευσης
http://www.edulll.gr/?p=29321

Δεν υπάρχουν σχόλια: