Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

Στο καναβάτσο η Eldorado

Από Το Ποντίκι

Κόκκινη κάρτα έβγαλε ο Πάνος Σκουρλέτης στην Eldorado Gold, ξεκαθαρί­ζοντας στον ισχυρό άντρα της εταιρείας Πολ Ράιτ ότι δεν πρόκειται να υπάρξει διάλογος εάν δεν πάρει πί­σω την απόφαση για ανα­στολή των εργασιών.

Ο υπουργός Περιβάλλο­ντος, στο τετ-α-τετ με τον επικεφαλής της κα­ναδικής πολυεθνικής, του ανταπέδωσε το τελεσίγραφο λέγοντάς του ότι η κυβέρνηση δεν εκβι­άζεται και δεν πρόκειται να κάτσει στο τραπέζι εάν η εταιρεία δεν επιστρέψει στα εργοτάξια.

Παράλληλα, ο Πάνος Σκουρλέτης έθεσε ευθέως στον διευθύνοντα σύμβουλο της Eldorado Gold το ερώ­τημα εάν θέλει πράγματι την επένδυ­ση η εταιρεία ή, δεδομένου του γεγο­νότος ότι η τιμή του χρυσού βρίσκεται σε καμπή, θεωρεί ότι ο κύκλος αυτήν τη στιγμή έχει κλείσει και χρησιμοποιεί ως πρόσχημα τον αυστηρό έλεγχο νο­μιμότητας που ασκεί η κυβέρνηση για να φρενάρει τη χρηματοδότηση του εγχειρήματος.

Αμέσως μετά τη συνάντηση ο υπουργός ΠΕΝ επισήμανε ότι η κυ­βέρνηση δεν μπορεί να συζητά σε κα­θεστώς εκβιασμών. Όπως χαρακτηρι­στικά είπε: «Κάλεσα τον κ. Ράιτ να συνειδητοποιήσει ότι η Ελλάδα είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα με κανό­νες και νόμους που πρέπει να γίνονται σεβαστοί από όλους τους επενδυτές και όχι μια αποικία».

Ο Πολ Ράιτ, αντίθετα, που με πολιτι­κές κινήσεις προκάλεσε τη σύγκρου­ση, στις δηλώσεις του έκανε τον... «Αλέκο», υποστηρίζοντας ότι ήταν μια εποικοδομητική συνάντηση, ότι ο διά­λογος άρχισε και ότι η εταιρεία δεν βρί­σκεται στην Ελλάδα για να κάνει πολι­τική, αλλά επενδύσεις.

Πώς άνοιξε το ρήγμα

Αφορμή για τη σφοδρότατη σύ­γκρουση αποτέλεσε η - για τα κυβερ­νητικά στελέχη - αψυχολόγητη και με πολιτικά χαρακτηριστικά κίνηση του διευθύνοντος συμβούλου της κανα­δικής πολυεθνικής Πολ Ράιτ να αναβά­λει τη συνάντηση που ο ίδιος είχε ζη­τήσει από τον αρμόδιο υπουργό Πάνο Σκουρλέτη την Τρίτη, να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία θα αναστείλει κάποιες δραστηριότητες στο μεταλλείο και να συναντήσει τον νέο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Πάνος Σκουρλέτης σήκωσε το γάντι και απάντησε με σκληρές δηλώ­σεις στον επικεφαλής της Eldorado Gold, σχολιάζοντας ότι η κυβέρνηση δεν υποκύπτει σε εκβιασμούς και χαρακτηρίζοντας «πολιτικό σόου» τις κι­νήσεις του Πολ Ράιτ.

Ο αρμόδιος υπουργός κατήγγειλε ότι από το 2007 η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, μέτοχος της Eldorado Gold, δεν έχει καταβάλει ούτε ένα ευρώ σε φόρους στο ελληνικό Δημόσιο - κα­θότι εμφανίζεται ζημιογόνα, παρά το γεγονός ότι εξάγει μεταλλεύματα στην Κίνα - και ανέφερε ότι υπάρχει υποψία για τριγωνικές συναλλαγές.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργεί­ου Περιβάλλοντος δεν περιορίστηκε στις δηλώσεις αλλά γνωστοποίησε και την επιβολή προστίμων ύψους 1.734.300 ευρώ στην Ελληνικός Χρυ­σός για 21 παραβάσεις της περιβαλ­λοντικής νομοθεσίας που είχαν διαπι­στωθεί επί κυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου και αράχνιαζαν στα συρτάρια των υπουργών.

Τελεσίγραφα και παραβάσεις

Ο ισχυρός άντρας της καναδικής πολυεθνικής Πολ Ράιτ, στη συνέ­ντευξη Τύπου που παραχώρησε, εξα­πέλυσε πυρά κατά της σημερινής κυ­βέρνησης αλλά και κατά της κυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου, κατηγορώ­ντας τους για μη έκδοση των απαιτούμενων αδειών για το μεταλλείο.

Για την κυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου είπε χαρακτηριστικά: «Από το 2012 έχουμε αντιμετωπίσει τη μη εκ­πλήρωση από πλευράς του υπουρ­γείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος και λοιπών δημόσιων υπηρεσιών των υποχρεώσεών τους για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και εγκρί­σεων».

Ενώ για την κυβέρνηση Τσίπρα ανέ­βασε ένα κλικ παραπάνω τους τό­νους: «Το 2015 το υπουργείο προχώ­ρησε ένα βήμα παραπέρα και ανακά­λεσε ή ανέστειλε ορισμένες βασικές άδειες χωρίς κανέναν προφανή λόγο. Ακόμη και κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου, συνεχίζου­με να προσπαθούμε να επιτύχουμε διάλογο με την ελληνική κυβέρνηση - με τη στήριξη των σωματείων μας, των βιομηχανικών συνδέσμων στην Ελλάδα και της καναδικής κυβέρνη­σης - ώστε να αναδείξουμε τα κοινωνικο-οικονομικά πλεονεκτήματα των επενδύσεών μας».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eldorado Gold προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι, εάν το υπουργείο δεν τους αφήσει άλλη επιλογή, τότε θα αναστείλουν κάθε περαιτέρω επένδυση στο έργο των Σκουριών με αποτέλεσμα να απο­λυθούν πάνω από 600 εργαζόμενοι, όπως χαρακτηριστικά είπε. Παράλλη­λα έθεσε εμμέσως πλην σαφώς τελεσίγραφο στην κυβέρνηση να έχει ολο­κληρώσει μέχρι το τέλος Μαρτίου τις διαδικασίες για την άδεια εγκατάστα­σης στο έργο της Ολυμπιάδας, διαφο­ρετικά θα αναστείλει και αυτό το έργο με αποτέλεσμα την απώλεια επιπλέον 500 θέσεων εργασίας.

Στις καταγγελίες περί καθυστέρη­σης έκδοσης αδειών και εγκρίσεων το υπουργείο Περιβάλλοντος απαντά ότι ο μοναδικός γνώμονας είναι η προ­στασία του δημοσίου συμφέροντος και του περιβάλλοντος. Υπηρεσιακά στελέχη επισημαίνουν, μάλιστα, ότι οι άδειες δεν έχουν εκδοθεί γιατί η εται­ρεία ακόμα και σήμερα δεν πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για να καταδείξει την προβληματική πρακτι­κή της εταιρείας, έδωσε στη δημοσι­ότητα τις 21 παραβάσεις της νομοθε­σίας που είχαν καταγράψει οι αρμόδι­ες υπηρεσίες από το 2012 έως και το 2014, επί κυβέρνησης δηλαδή Σαμα­ρά - Βενιζέλου. Παραβάσεις που, όπως κατήγγειλε ο Πάνος Σκουρλέτης, είχαν «ξεχαστεί» στα συρτάρια με αποτέλε­σμα να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα. Και τα πρόστιμα είναι βαρύτατα αφού υπολογίζονται σε 1.734.300 ευρώ, μια και αφορούν σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία του πε­ριβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Η ταμπακιέρα

Υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Περιβάλλοντος επιση­μαίνουν ότι το πραγματικό πρόβλη­μα έγκειται στο αδιέξοδο στο οποίο η ίδια η Eldorado έχει περιέλθει επιλέ­γοντας να στηρίξει την όλη επένδυση σε μια πειραματική μέθοδο εξόρυξης χρυσού, αφού το Συμβούλιο της Επι- κρατείας έχει απαγορεύσει τη χρήση κυανίου.

Όταν, όμως, η σημερινή κυβέρνη­ση και η σημερινή πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος κάλεσαν την εταιρεία να τηρήσει κατά γράμ­μα όλες τις προβλέψεις της μελέτης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και να παρουσιάσει τα αποτελέσματα δο­κιμών της μεθόδου που να έχουν γί­νει στις Σκουριές και όχι σε εργαστή­ριο στη Νορβηγία, οι υπεύθυνοι της εταιρείας, όπως λένε τα στελέχη του ΥΠΕΝ, αποδιοργανώθηκαν.

Όπως αποδιοργανώθηκαν και όταν συνειδητοποίησαν ότι η κυβέρνηση θα αντιμετώπιζε την επένδυση by the book, τηρώντας δηλαδή κατά γράμμα τις προβλέψεις της περιβαλλοντικής μελέτης, μη δεχόμενη καμία παρέκ­κλιση και καμιά τροποποίηση σε βά­ρος της δημόσιας υγείας και του περι­βάλλοντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: