Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

ΕΣΠΑ:Γενετική βελτίωση αγροτικών ζώων


Στο πλαίσιο της δράσης υλοποιούνται οι ακόλουθες ενέργειες: Α. Συλλογή - τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση-διατήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων, με ποσοστό στήριξης 100%. Β. Ατομικό έλεγχο της ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης των ζώων, με ποσοστό στήριξης 70%, εξαιρουμένων των δαπανών που αφορούν ελέγχους που διενεργεί ο ιδιοκτήτης. Γ. Ενημέρωση των κτηνοτρόφων για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού γενετικού υλικού, με ποσοστό στήριξης 100%. Δ. Γονοτυπικό έλεγχο αιγοπροβάτων, με ποσοστό στήριξης 100%, ο οποίος γίνεται προκειμένου να εντοπισθούν τα γονίδια που θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρηση και αξιοποίηση της φυλής.

Σε ποιους απευθύνεται


Δικαιούχοι των ενεργειών στήριξης είναι αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών αγροτικών ζώων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και Ομάδες Παραγωγών και Συνεταιρισμοί και λοιπά συλλογικά νομικά πρόσωπα που διαθέτουν νομική υπόσταση και ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι ίδιοι ή/και τα μέλη τους.

Περίοδος υποβολής

από 31/1/2017 έως 2/3/2017


Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται από την 1η έως την 31η Ιανουαρίου και από την 1η έως της 31η Ιουλίου κάθε έτους μέχρι και το 2020. Κατ΄εξαίρεση η πρώτη υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται από 31/1/2017 έως 2/3/2017. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) και την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας στα αρμόδια Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων.


Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις
Οι δικαιούχοι που θα ενταχθούν στη δράση πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:
Οι δικαιούχοι που θα ενταχθούν στη δράση πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:
Η δράση εφαρμόζεται σε ορισμένες φυλές αγροτικών ζώων (όπως ορίζονται στον πίνακα της παραγράφου 1.3.2. της παρούσας Πρόσκλησης)
Η υλοποίηση της Δράσης, για την οποία ενισχύεται ο δικαιούχος, δεν πρέπει να χρηματοδοτείται και από άλλη εθνική ή κοινοτική πηγή.

Τι χρηματοδοτείται


Οι ενισχύσεις παρέχονται ως επιχορήγηση με τη μορφή επιστροφής επιλέξιμων δαπανών που όντως πραγματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν. Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες αναφέρονται στο κεφάλαιο 1.6. της Πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός


€ 17.000.000

Σχετικά αρχεία
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (PDF - 614,73 Kb)


Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.minagric.gr/
Διεύθυνση
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα
Τηλ
1540 και 210 2124000


Δαρζέντα Ειρήνη210 5271634
eidarzenta@minagric.grΝτάβανος Δονάτος210 5271637
ddavanos@minagric.grΓούλας Χρήστος210 5271644
chgoulas@minagric.gr

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: