Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016

Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές


Αναμένεται
Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Δυνατότητα υλοποίησης μικρών προτάσεων οι οποίες κατατίθενται από ομάδες νέων ερευνητών. Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελουμένων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.

Σε ποιους απευθύνεται

ΑΕΙ και Ερευνητικοί Φορείς του άρθρου 12 του νόμου 4386/2016

Περίοδος υποβολής

από 19/12/2016 έως 1/3/2017
Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ" Κοραή 4, Αθήνα 105 64 τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Κατά το στάδιο της αρχικής υποβολής, η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος .
Κατά το στάδιο της αρχικής υποβολής, η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Δικαιολογητικά για το Δικαιούχο
 • Αίτηση Χρηματοδότησης (υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Δικαιούχου)
 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ένα ΤΔΠ για κάθε πρόταση ερευνητικής ομάδας)
 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του Δικαιούχου
 • Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής (υποβάλλεται μία φορά κατά την 
 • υποβολή στο ΟΠΣ της πρώτης ερευνητικής πρότασης του Δικαιούχου)
 • Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων (υποβάλλεται μία 
 • φορά κατά την υποβολή στο ΟΠΣ της πρώτης ερευνητικής πρότασης του Δικαιούχου)
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων (υποβάλλεται μία 
 • φορά κατά την υποβολή στο ΟΠΣ της πρώτης ερευνητικής πρότασης του Δικαιούχου)
 • Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Δικαιούχου, α) για 
 • την ακρίβεια και αλήθεια των υποβληθέντων δικαιολογητικών και β) σχετικά με το αν η 
 • Πράξη είναι νέα και δεν αποτελεί συνέχεια άλλης.
 • Αρχείο σε μορφή excel το οποίο θα περιλαμβάνει: i) Κωδικό ΟΠΣ (MIS) πρότασης, ii) 
 • Επιστημονικό Πεδίο - Επιστημονικό Υποπεδίο, iii) Ονοματεπώνυμα και iv) ΑΦΜ του 
 • Ακαδημαϊκού Συμβούλου και κάθε μέλους της ερευνητικής ομάδας (υποβάλλεται μία 
 • φορά κατά την υποβολή στο ΟΠΣ της τελευταίας ερευνητικής πρότασης του Δικαιούχου).

Δικαιολογητικά για κάθε πρόταση Ερευνητικής Ομάδας (ΕΟ):
 • Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης στην ελληνική γλώσσα. 
 • (Βλ. συνημμένα).
 • Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής / Τμήματος από την οποία να προκύπτε
 • ι η ημερομηνία λήψης του διδακτορικού για τους Διδάκτορες - Μέλη της Ερευνητικής Ομάδας.
 •  Ως ημερομηνία λήψης λογίζεται εκείνη κατά την οποία υποστηρίχθηκε επιτυχώς η διδακτορική
 •  διατριβή.
 • Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής / Τμήματος από την οποία να προκύπτει η 
 • ημερομηνία έναρξης του διδακτορικού για τους Υποψήφιους Διδάκτορες - Μέλη της 
 • Ερευνητικής Ομάδας.

Τι χρηματοδοτείται

Η αμοιβή των μελών της ερευνητικής ομάδας, με εξαίρεση τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο, 
έχει τη μορφή υποτροφίας. Ειδικότερα, το συνολικό ύψος της υποτροφίας, συμπεριλαμβανόμενων 
των νόμιμων κρατήσεων, ορίζεται:
 • Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε 15.750€ ανά άτομο.
 • Για τους υποψήφιους διδάκτορες σε 11.250€ ανά άτομο.

Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος αμείβεται με κατ’ αποκοπή ποσό 2.000€ ανά Ερευνητική Ομάδα 
στην οποία συμμετέχει. Tο συνολικό ύψος των αμοιβών προσωπικού (τροφεία και αμοιβή 
Ακαδημαϊκού Συμβούλου) κάθε Ερευνητικής Ομάδας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 52.000€. 
Πλέον της δαπάνης τροφείων, είναι επιλέξιμες δαπάνες που απαιτούνται για την υλοποίηση τ
ης ερευνητικής πρότασης. Ενδεικτικά οι λοιπές άμεσες δαπάνες περιλαμβάνουν τα εξής: 
Έξοδα μετακινήσεων των μελών της Ερευνητικής Ομάδας για παρουσίαση ανακοίνωσης σε συνέδρι
α, για έρευνα πεδίου, μετρήσεις, επιτόπια συλλογή δεδομένων κλπ. Προμήθειες Η/Υ και Λογισμικού
 απαραίτητων για τη διενέργεια της Έρευνας. Έξοδα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά. 
Εργαστηριακά αναλώσιμα/αντιδραστήρια - Έντυπο υλικό, γραφική ύλη, αναλώσιμα Η/Υ, 
αναλώσιμα φωτοτυπικών μηχανημάτων κ.α. Λοιπές δαπάνες υπηρεσιών που απαιτούνται για την
 υλοποίηση της έρευνας (ενδεικτικά: μεταφράσεις, επιμέλεια κειμένου, προετοιμασία επιστημονικού
 πειράματος, συλλογή στοιχείων, συλλογή ερωτηματολογίων κλπ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: